Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 17 listopada 2016 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu finansowania funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pomocy technicznej.


Tekst zmienionego Regulaminu finansowania funkcjonowania KM RPO 2014-2020 ze środków pomocy technicznej

Tekst uchwały w sprawie zmiany Regulaminu

 

Poniżej zamieszczone zostały formularze zgodne z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Regulaminu finansowania, które można pobrać, wypełnić i po podpisaniu przekazać do Sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 wraz z załącznikami.

Zalecane jest komputerowe wypełnienie formularza przed wydrukowaniem. Możliwe jest również wydrukowanie niewypełnionego formularza i następnie wypełnienie go odręcznie.

Sekretariat KM RPO WP uprzejmie prosi o staranne i poprawne wypełnianie wszystkich składanych dokumentów, ponieważ są podstawą uznania zgodności wydatków z zasadami kwalifikowalności w ramach pomocy technicznej. Dokumenty nieprawidłowo wypełnione nie mogą zostać uwzględnione i z tego powodu wnioskujący zostanie wezwany do ich ponownego wypełnienia i złożenia.

Przyjmowane będą wyłącznie dokumenty:

  •   kompletne (zawierające wszystkie strony i wszystkie niezbędne załączniki),
  •   dostarczone do Sekretariatu w wersji papierowej,
  •   podpisane przez uprawnionego,
  •   z kwotą wnioskowanej refundacji zaokrągloną do pełnych groszy,
  •   z właściwymi datami oraz dokładnym oznaczeniem miejsca prac KM, których dotyczy wniosek o zwrot kosztów.

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów związany z używaniem pojazdu prywatnego Sekretariat KM RPO WP prosi o uwzględnianie prawidłowych stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.), wynoszących nie więcej niż:

1)   dla samochodu osobowego:

a)  o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł /km

b)  o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł /km

2)   dla motocykla - 0,2302 zł /km

3)   dla motoroweru - 0,1382 zł /km

 

Zestawienie kosztów przejazdu i zakwaterowania
DOC 369 KB

Oświadczenie o używaniu pojazdu prywatnego
DOC 284 KB

Zestawienie kosztów ekspertyz / szkoleń wnioskowanych do objęcia refundacją
DOC 301 KB

 

Archiwalna wersja Regulaminu finansowania funkcjonowania KM RPO 2014-2020 ze środków pomocy technicznej znajduję się poniżej:

Tekst Regulaminu finansowania funkcjonowania KM RPO 2014-2020 ze środków pomocy technicznej
PDF 1 MB

Tekst uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
PDF 349 KB