Umowa o finansowaniu

W dniu 6 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zawarciu umowy o finansowaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). EBI został partnerem Województwa Pomorskiego w zakresie uruchomienia instrumentów finansowych w celu finansowania przedsięwzięć służących rewitalizacji pomorskich miast, inwestycji z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Częścią wspomnianej umowy jest Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar B", stanowiąca element procesu oceny ex-ante instrumentów finansowych.


Wybór Pośredników Finansowych

W dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez EBI procedury wyboru Pośredników Finansowych dla instrumentów finansowych:

Wybór Pośredników Finansowych w tym m.in. banków oraz funduszy pożyczkowych zostanie przeprowadzony na podstawie wewnętrznych procedur EBI. Wybrane podmioty udzielać będą wsparcia m.in. samorządom lokalnym, przedsiębiorcom, instytucjom kultury, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

W dniu 3 czerwca 2017 roku zostało ogłoszone postępowanie na całą kwotę alokacji RPO WP 2014-2020 przewidzianą w ramach ww. produktów finansowych tj. 284 mln zł. Na podstawie ofert przedstawionych w postępowaniu wybrani zostali pośrednicy finansowi, do których mogą zgłaszać się podmioty poszukujące finansowania zewnętrznego swoich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Produkt

Data publikacji ogłoszenia

Termin składania ofert

Wybrany Pośrednik Finansowy

Pożyczka rewitalizacyjna

03.06.2017 r.

05.07.2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych

03.06.2017 r. 05.07.2017 r.

Getin Noble Bank S.A.


Pożyczka OZE
 
03.06.2017 r. 05.07.2017 r. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.


Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez ostatecznych odbiorców będzie podlegać zwrotowi do EBI, a następnie zostanie ponownie wykorzystany – adekwatnie do potrzeb rozwojowych regionu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

http://www.eib.org/products/blending/esif/index.htm