Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia RPO WP 2014-2020

Zakończony 17.03.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia RPO WP 2014-2020 (RPPM.07.01.02-IZ.00-22-001/16).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia, w ramach OP 7 Zdrowie RPO WP.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.
 

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż, w związku z przedłużeniem naboru wniosków, konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lipcu 2017 roku.
 

Lista złożonych wniosków

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Uwaga! Zmiana terminu!

Od 27 grudnia 2016 roku do 17 marca 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lipcu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 7.1.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. publicznych i prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne i ich organów założycielskich,
 2. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 3. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 4. organizacji pozarządowych.

W przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej beneficjentami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

W przypadku pozostałych projektów beneficjentami mogą być podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 2. przedsiębiorcy,
 3. jednostki budżetowe.

Uwaga!

Z możliwości aplikowania w ramach konkursu nr RPPM.07.01.02-IZ.00-22-001/16 wyłączone są podmioty lecznicze, utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, a także podmioty powstałe z przekształcenia powyższych jednostek.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych dotyczyć będzie przede wszystkim:

 1. uporządkowania i rozwoju oddziałów kardiologicznych, neurologicznych, onkologicznych, pneumonologicznych, diabetologicznych,
 2. poprawy dostępności do oddziałów z deficytami łóżek, w tym oddziałów chorób wewnętrznych, ośrodków opieki geriatrycznej, ośrodków opieki długoterminowej, ośrodków rehabilitacji, w szczególności kardiologicznej, neurologicznej i pneumonologicznej,
 3. utworzenia sieci referencyjnych placówek w zakresie oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Dodatkowo wsparciem objęte będą przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie poradni specjalistycznych m.in. w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i geriatrii. Planowana interwencja obejmie także rozwój ośrodków kompleksowej rehabilitacji oraz kompleksowej opieki długoterminowej, w szczególności opieki domowej (np.: w neurologii i pneumonologii).

Uwaga!

W związku z nieopublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia do dnia przyjęcia niniejszego Regulaminu mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie grupy chorób „choroby psychiczne", w ramach konkursu nr RPPM.07.01.02-IZ.00-22-001/16 nie przewiduje się wsparcia projektów z zakresu restrukturyzacji lecznictwa psychiatrycznego, w tym utworzenia sieci centrów zdrowia psychicznego.

Konkurs obejmuje typy projektu nr 1) i 2) wymienione w pkt 5 opisu Poddziałania 7.1.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP realizowane w ww. obszarach, tj.:

 1. modernizację i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) w celu podniesienia jakości usług medycznych,
rozbudowę i roboty budowlane (przebudowa, remont) w obiektach ochrony zdrowia (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) w powiązaniu z typem projektu nr 1).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne:

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

Obszar B – Specyficzne

Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania

Kryteria wykonalności:

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów
A.2. Możliwe warianty
A.3. Zakres rzeczowy projektu
A.4. Trwałość technologiczna
A.5. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Stopień referencyjności podmiotu leczniczego (dotyczy projektów obejmujących zakresem usługi zdrowotne, dla których Minister Zdrowia określił standardy)
C.2. Rozwój wolontariatu
C.3. Partnerstwo i współpraca podmiotów
C.4. Partnerstwo publiczno-prywatne
C.5. Lokalizacja

Obszar D – Kryteria dodatkowe

D.1. Program restrukturyzacji
D.2. Średni czas hospitalizacji
D.3. Efektywność finansowa wnioskodawcy
D.4. Kompleksowość i koncentracja świadczeń opieki zdrowotnej
D.5. Charakter oddziałów (dotyczy projektów objętych mapą dla szpitali)

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Zgodnie z RPO WP 2014-2020 infrastruktura obiektów ochrony zdrowia będzie realizowana wyłącznie w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, dlatego też, co do zasady, nie przewiduje się zastosowania pomocy publicznej.

W przypadku wystąpienia wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 230 627 405 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 7.1.2. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Agnieszka Famielec, tel. (58) 326 88 42, e-mail: a.famielec@pomorskie.eu.

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu