Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Zakończony 01.03.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5  Zatrudnienie w ramach naboru RPPM.05.01.02-IP.01-22-005/19.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto
w dokumentacji ogłoszenia dostępnym na stronie urzędu. (link:

https://wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykul/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-rpo-wp-na-lata-2014-2020.html

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 18 lutego 2019 do 1 marca 2019 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 czerwca 2019 roku. 

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30. Pokój nr 212, II piętro.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów można złożyć wyłącznie w dwóch formach:

  • Papierowej (poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku, wydruk pliku PDF oraz dostarczenie wydruku do IP RPO WP);

    Lub

  • elektronicznej (poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku, oraz dostarczenie do IP RPO WP wygenerowanego pliku PDF
    za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres skrzynki IP RPO WP).

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotowany w formie papierowej należy złożyć do IP RPO WP w 2 jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych podpisami i pieczęciami osób upoważnionych. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres IP RPO WP. Wniosek o dofinansowanie projektu przygotowany w wersji elektronicznej należy złożyć poprzez ePUAP i uwierzytelnić za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w dokumentacji ogłoszenia.
(link: https://wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/zobacz.html#tabName=tab1

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z  terenu województwa pomorskiego umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.2.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 5.1 realizowane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt będzie podlegał ocenie spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Przed rozpoczęciem oceny formalnej dokonywana jest weryfikacja wymogów formalnych wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale VI „Kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów" w dokumentacji ogłoszenia.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych  projektu.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula: 63 800 000,00  PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia można uzyskać:

- osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,

- telefonicznie (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.