Poznaj instytucje, które działają na rzecz realizacji RPO WP 2014-2020
Jest odpowiedzialna za skuteczne i prawidłowe zarządzanie i wdrażanie RPO WP 2014-2020
Instytucja Zarządzająca oddelegowała część swoich zadań do 3 Instytucji Pośredniczących
Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej
Instytucja Zarządzająca może wyznaczyć ekspertów do udziału w ocenie projektów