Rozpoczęcie realizacji nowego RPO WP

1. Co to jest SzOOP? Takiego dokumentu nie było w RPO WP 2007-2013.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP) to bardzo istotny dokument, który uszczegóławia i przekłada zapisy RPO na konkretne Działania i Poddziałania, a w nich typy projektów. Zawiera również tryb i kryteria wyboru projektów. W RPO WP 2007-2013 analogicznym dokumentem było „Uszczegółowienie…" – URPO.

22.03.2016

2. Jakie wydatki będą kwalifikowalne w ramach RPO WP 2014-2020?

Wydatki poniesione przez beneficjenta w ramach realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikujące się do współfinansowania ze środków RPO WP 2014-2020 jedynie w przypadku, jeżeli:

 • dany projekt został wybrany do dofinansowania i została podpisana z beneficjentem umowa o jego dofinansowanie,
 • zostały poniesione we właściwym okresie kwalifikowalności,
 • spełniają warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w załączniku 8.6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP" oraz w umowie o dofinansowanie.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. a kończy się 30 czerwca 2023 r. Jednakże w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej ramy czasowe kwalifikowalności wydatków określone są we właściwym programie pomocowym.

Ponadto należy pamiętać, że aby wydatki zostały uznane za kwalifikowalne, projekt nie może zostać fizycznie ukończony/w pełni zrealizowany przed dniem złożenia do IZ RPO WP/IP wniosku o dofinansowanie.

3. Kiedy można rozpocząć realizację projektu w ramach RPO WP 2014-2020?

Realizacja projektu objętego wsparciem w ramach RPO WP 2014-2020 może rozpocząć się przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, czyli 1 stycznia 2014 r., jednakże do współfinansowania kwalifikować się będą jedynie wydatki faktycznie poniesione od ww. daty. Wydatki poniesione wcześniej stanowić będą wydatki niekwalifikowalne.

Możliwe jest ponoszenie wydatków związanych z realizacją projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na wyłączne ryzyko beneficjenta i partnerów, tzn. beneficjent musi być świadomy faktu, że projekt może zostać nie wybrany do dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020.

W przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej, okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia do Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo należy pamiętać, że, aby beneficjentowi mogła być udzielona regionalna pomoc inwestycyjna, musi zostać spełniony „efekt zachęty", a co za tym idzie prace związane z realizacją projektu nie mogą się rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Programu.

10.03.2015

4. Od kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowanie z nowego RPO WP 2014-2020?

Aktualne informacje o planowanych terminach naborów dostępne są w zakładce Harmonogram naborów.

15.01.2016

5. Czy w momencie składania wniosku o dofinansowanie inwestycji z nowego RPO WP 2014-2020 trzeba będzie posiadać pozwolenie na budowę?

Wymagania dotyczące stopnia gotowości inwestycji infrastrukturalnych do realizacji w chwili składania wniosku o dofinansowanie będą w RPO WP 2014-2020 takie same jak w RPO WP 2007-2013, tzn. z zasady w momencie aplikowania konieczne będzie posiadanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub innego zezwolenia umożliwiającego zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia, poprzedzone przeprowadzeniem prawidłowego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W sprawie szczególnych rozwiązań (np. trybu „zaprojektuj i wybuduj") należy również kierować się zapisami Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

04.08.2015

6. Czy do konkursów w ramach RPO WP 2014-2020 mogą składać wnioski podmioty spoza województwa pomorskiego?

Do konkursów ogłaszanych w ramach RPO WP 2014-2020 wnioski mogą składać wszystkie podmioty (także spoza województwa pomorskiego) pod warunkiem, że wpisują się w typy beneficjentów określone w SzOOP RPO WP 2014-2020 dla danego Działania / Poddziałania oraz realizują projekt na obszarze województwa pomorskiego.

23.06.2015

7. Czy w ramach RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane projekty w partnerstwie?

W celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020 może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Przy czym partnerem w projekcie może zostać każdy podmiot wymieniony w katalogu beneficjentów danego Działania/Poddziałania wdrażanego w ramach RPO WP 2014-2020, niepodlegający wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W nowym okresie programowania – inaczej niż w poprzednim – obowiązywać będzie scentralizowany model partnerstwa, zgodnie z którym umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 zawierana będzie tylko z partnerem wiodącym (liderem) i tylko on będzie miał status beneficjenta, ponoszącego pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy natomiast będą współuczestniczyć w realizacji projektu i tym samym pełnić rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków w projekcie. Partner wiodący będzie odgrywał zatem kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie, który tym samym wniesie znaczny wkład w jego realizację.

Należy zaznaczyć, że samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez jego dalszego udziału w realizacji projektu, nie będzie warunkiem wystarczającym dla uznania współpracy za partnerstwo. Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.

10.03.2015

8. Jak należy dokonać wyboru partnera do projektu?

Podmioty publiczne dokonując wybór partnera zaliczanego do sektora finansów publicznych nie muszą stosować procedury konkurencyjnej. W ramach sektora finansów publicznych partnerstwa zawierane są na podstawie porozumień.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wnioskodawcy będący jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych lub innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonują wyboru partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a w szczególności są zobowiązani do zachowania wymogów określonych w pkt 1-3 art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej:

 1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
 2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
 3. podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Ponadto wybór partnerów spoza sektora finansów publiczny musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Wybór partnerów przez podmioty prywatne nie wymaga zastosowania procedury konkurencyjnej.

 

04.08.2015

9. Czy w ramach RPO WP 2014-2020 możliwe będzie dofinansowanie kosztów zarządzania projektem. Jeśli tak, to w jaki sposób będą rozliczane takie koszty i jaka będzie maksymalna wysokość ich dofinansowania?

W przypadku projektu dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu uznaje się za kwalifikowalne, zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", znajdujących się w załączniku nr 4 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020". Przy czym należy zauważyć, że koszty zatrudnienia księgowej, kierownika i koordynatora projektu nie stanowią kosztów personelu bezpośredniego projektu a koszty personelu pośredniego i jako takie winny być rozliczane. W przypadku projektów objętych wsparciem EFRR koszty personelu pośredniego mogą być rozliczane na dwa sposoby:

 • w ramach wybranych Działań/Poddziałań wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w których przewidziano stosowanie kosztów pośrednich (głównie OP 1 i 2) – jako koszty pośrednie za pomocą metody uproszczonej, czyli według stawki ryczałtowej, w wysokości do 15% kosztów personelu bezpośredniego;
 • w ramach Działań/Poddziałań, w których nie przewidziano stosowania kosztów pośrednich – na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków tj. z pełnym udokumentowaniem wydatków, w wysokości do 7% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 500 000 PLN.

Sposób rozliczania i weryfikacji kosztów pośrednich metodą stawki ryczałtowej szerzej omówiony jest w rozdziale nr 6.15. Koszty pośrednie i nr 6.6. Uproszczone metody rozliczania wydatkówWytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". Natomiast w przypadku rozliczania kosztów personelu pośredniego na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków zastosowanie ma rozdział 6.16. Koszty związane z zaangażowaniem personelu ww. Wytycznych, a dokumentowanie i weryfikacja czasu poświęcanego przez pracownika na rzecz projektu dokonywane jest na podstawie kart czasu pracy.

Zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", stanowiących załącznik nr 4 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020", wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, uznaje się za kwalifikowalne i rozlicza w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Procent kosztów pośrednich rozliczany ryczałtem wskazany jest w umowie o dofinansowanie projektu i uzależniony jest od wartości projektu. I tak zgodnie z Wytycznymi wysokość ryczałtu w ramach danego projektu wynosi:

 1. 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,
 2. 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,
 3. 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,
 4. 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN

W związku z tym, że koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, koszty zarządu, koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) oraz koszty obsługi księgowej wymienione są w katalogu kosztów pośrednich niedopuszczalne jest wykazywanie ich w ramach kosztów bezpośrednich.

Sposób rozliczania i weryfikacji kosztów pośrednich szerzej omówiony jest w rozdziale nr 8.4. Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS ww. Wytycznych.

 

05.08.2015

10. Czy będzie możliwe zlecenie zarządzania projektem firmie/jednostce zewnętrznej?

W przypadku projektu dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO beneficjent ma możliwość powierzenia zarządzania projektem podmiotowi zewnętrznemu z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami udzielenia zamówień publicznych, określonymi w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" (załącznik nr 4 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020") oraz „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" (załącznik nr 9 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020").

Należy jednak pamiętać, że koszty wybranych usług nie mogą przekroczyć następujących wskaźników procentowych:

 1. nadzór inwestorski:
 • 2,2% kosztów robót budowlanych i montażowych bez kontroli rozliczeń budowy,
 • 2,8% kosztów robót budowlanych i montażowych z kontrolą rozliczenia budowy,
 1. nadzór autorski – 15% kosztów dokumentacji projektowej[1],
 2. inżynier kontraktu (wg wymagań FIDIC), inwestor zastępczy – 7% kosztów robót budowlano-montażowych.

W przypadku, gdy beneficjent powierza zarządzanie projektem podmiotowi zewnętrznemu, za pośrednictwem prawa zamówień, nie może rozliczać w projekcie w sposób ryczałtowy kosztów pośrednich.

Wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO uznaje się za kwalifikowalne i rozlicza w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. W takim przypadku, forma angażowania osób wykonujących czynności mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich nie ma znaczenia do uznania, ze koszty pośrednie zostały poniesione w ramach projektu prawidłowo. Jednocześnie należy nadmienić, ze w przypadku rażącego naruszenia przez beneficjenta zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem IZ RPO może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich.

 

1 Dotyczy tej części dokumentacji projektowej, która odnosi się do kwalifikowalnego zakresu projektu.
 

05.08.2015

11. Czy możliwe będzie refundowanie kosztów osobowych poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie tzn. związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej?

W przypadku projektu dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO koszty osobowe związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej przez pracowników beneficjenta poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie będą uznawane za kwalifikowalne z uwagi na fakt, że są trudne do udokumentowania przez beneficjenta i zweryfikowania przez IZ RPO/IP. Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki na zakup usług dotyczących opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, jeśli dokumentacja taka jest wymagana przez prawo krajowe bądź wspólnotowe albo przez IZ RPO/IP, na przykład wydatki na opracowanie: studium wykonalności, biznes planu lub analizy finansowej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badań gruntowo-wodnych), dokumentacji technicznej (m. in. koncepcji budowlanej, projektu budowlanego, projektu architektonicznego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, prac geodezyjnych, programu funkcjonalno-użytkowego), raportu oddziaływania na środowisko związanego z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla inwestycji mogących oddziaływać na obszary Natura 2000 itp. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w przypadku wszystkich projektów lub wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów, a także wydatki poniesione w związku z wydawaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozostają niekwalifikowalne.

W przypadku projektu dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", stanowiących załącznik nr 4 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020", wydatek jest kwalifikowany, o ile łącznie spełnia warunki określone w rozdziale nr 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku pkt 3. Jednocześnie w rozdziale nr 6.3 ww. Wytycznych w katalogu wydatków niekwalifikowanych wskazano wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów lub formularza wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów.05.08.2015

12. Czy w przypadku projektów ujętych w Zintegrowanych Porozumieniach Terytorialnych, które będą realizowane w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych, wyasygnowana będzie osobna pula środków w ramach pomocy technicznej na obsługę, zarządzanie i rozliczanie tych projektów?

Środki w ramach Osi Priorytetowej 12. Pomoc Techniczna przeznaczone są na zapewnienie niezbędnego potencjału instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020, czyli IZ RPO oraz IP. Wsparcie to ukierunkowane będzie na działania służące realizacji kluczowych procesów wdrażania RPO WP 2014-2020 począwszy od przygotowania Programu, poprzez proces wyboru projektów, zarządzanie finansowe, promocję, monitorowanie, certyfikację i ewaluację Programu. W odniesieniu do potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów, środki pomocy technicznej posłużą jedynie wzmacnianiu ich kompetencji, poprzez organizację szkoleń, konsultacji i spotkań informacyjnych. Nie istnieje zatem możliwość, aby obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach MOF i ujętych w ZPT, została sfinansowane ze środków pomocy technicznej. Ww. zadania mogą zostać objęte dofinasowaniem ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach realizacji danego projektu.
 

05.08.2015

13. Jak należy prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektów dofinansowanych z RPO WP 2014-2020?

Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający w szczególności przejrzystość oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Przez Beneficjenta należy tu rozumieć również Partnera lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w Projekcie.

Szczegółowe informacje w zakresie udzielania zamówień publicznych w zakładce https://www.rpo.pomorskie.eu/zamowienia-publiczne

14. Kto będzie mógł zlecać usługi na zewnątrz w ramach projektów partnerskich - lider czy partner? A jeśli partner pochodzi spoza sektora finansów publicznych, na jakiej zasadzie będzie wybierał oferenta do realizacji usługi zleconej?

Zarówno lider jak i partner mogą zlecać usługi na zewnątrz. W ramach RPO WP 2014-2020 w przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR/EFS jest zawierana z partnerem wiodącym (liderem) i tylko on będzie miał status beneficjenta, ponoszącego pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy natomiast współuczestniczą w realizacji projektu i tym samym pełnią rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Możliwe zatem jest, aby partner na przykład przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i był stroną umowy z wykonawcami robót (w ramach swojego zakresu projektu), jednak to lider będzie składał wnioski o płatność obejmujące cały zakres projektu. Odpowiedzialność lidera ma wymiar finansowy, co oznacza na przykład, że zwrot środków z odsetkami z tytułu korekt finansowych nałożonych na projekt jest obowiązkiem partnera wiodącego, nawet jeśli nieprawidłowości zostały spowodowane przez innego partnera. Partner wiodący może następnie rozliczać się z innym partnerem zgodnie z zapisami łączącego ich porozumienia albo umowy o partnerstwie (dochodzić do zwrotu środków). Lider musi tak odpowiednio skonstruować umowę o partnerstwie, żeby zabezpieczyć swoje interesy i uregulować kwestie praw i obowiązków stron, zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie oraz sposobu postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z postanowień tego porozumienia lub umowy.

Przystępując do szacowania wartości zamówień udzielanych w ramach projektów partnerskich, partner wiodący (lider) powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju (tj. wyodrębnić zamówienia tego samego rodzaju) oraz oszacować łączną wartość (tak wyodrębnionych zamówień) w odniesieniu dla całego okresu realizacji projektu. Następnie każdy z partnerów może samodzielnie udzielić zamówienia na swój zakres w ramach projektu w procedurze właściwej dla łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju. Zatem, w przypadku partnerstwa podmiotów:

 • zobligowanych do stosowania ustawy PZP oraz podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy PZP należy przyjąć zasadę, iż partner zobowiązany do stosowania ustawy przeprowadza postępowanie w procedurze właściwej dla łącznej wartości zamówienia. Jeśli po dokonaniu właściwego oszacowania zamówienia, zgodnie z powyższą zasadą, partner zobligowany do stosowania ustawy PZP ustali, że wartość ta jest równa lub wyższa niż próg określony w przepisach art. 4 pkt 8 ustawy PZP (obecnie 30 000 Euro) – to należy zastosować tryb wynikający z ustawy PZP. Jeśli ta wartość będzie w granicach od 50 tys. PLN do 30 tys. Euro – należy zastosować zasadę konkurencyjności. Natomiast kwestie dotyczące rozliczenia pomiędzy partnerami a wykonawcą/mi zamówienia zgodnie z podziałem zadań i zaangażowaniem finansowym winny być uregulowane np. w odrębnej umowie pomiędzy partnerami.
 • niezobowiązanych do stosowania ustawy PZP należy przyjąć zasadę, iż, jeśli po dokonaniu właściwego oszacowania zamówienia, ustalono, że wartość ta jest wyższa niż 50 tys. PLN – należy zastosować zasadę konkurencyjności.
 • zobowiązanych do stosowania ustawy PZP – jeśli po dokonaniu właściwego oszacowania zamówienia partner zobligowany do przeprowadzenia postępowania, ustali że wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż próg określony w przepisach art. 4 pkt 8 ustawy PZP (obecnie 30 000 Euro) – to należy zastosować tryb wynikający z PZP. Jeśli ta wartość będzie w granicach od 50 tys. PLN do 30 tys. Euro – to należy zastosować zasadę konkurencyjności.

Ponadto, jeśli po dokonaniu właściwego oszacowania zamówienia partner zobligowany do przeprowadzenia postępowania, ustali że wartość zamówienia będzie niższa od 50 tys. PLN. należy dokonać rozeznania rynku i zastosować zasady opisane w podrozdziale 4.3. Zasady realizacji zamówień o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto (bez VAT) oraz poniżej kwoty 20 tys. PLN netto w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik nr 9 do „Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020".

Należy także pamiętać w przypadku projektów dofinansowanych ze środków EFS o limicie dotyczącym wartości wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych na zewnątrz, wynoszącym 30% wartości projektu. Przy czym wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych może stanowić więcej niż 30% wartości projektu w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzonym przez właściwą instytucję będącą stroną umowy. W przypadku projektów realizowanych z udziałem środków EFRR nie ma takiego limitu.