Poniżej przedstawione są najbardziej podstawowe informacje na temat realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020). Należy pamiętać, że konkretne wymagania związane z realizacją mogą się różnić w przypadku poszczególnych rodzajów projektów i że są dosyć szczegółowe, gdyż dotyczą prawidłowego wydatkowania środków publicznych. W szczególności występują istotne różnice pomiędzy realizacją projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W przypadku każdego projektu najistotniejsze są zapisy konkretnej podpisanej umowy o dofinansowanie oraz mające zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Po wyborze projektu do dofinansowania następuje podpisanie umowy o dofinansowanie i od tego momentu rozpoczyna się faza realizacji projektu, która potrwa od kilku miesięcy do kilku lat. Dotychczasowy wnioskodawca staje się beneficjentem – tak będzie teraz nazywany.

Prawa i obowiązki beneficjenta określone są w umowie o dofinansowanie wraz z załącznikami podpisanej pomiędzy nim a Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014-2020 (w niektórych przypadkach w imieniu Instytucji Zarządzającej umowę podpisuje Instytucja Pośrednicząca). Ponadto realizacja projektu musi być zgodna z obowiązującym prawem, zarówno prawem UE jak i krajowym, w tym z tzw. ustawą wdrożeniową oraz przepisami odnoszącymi się do konkretnej dziedziny, której projekt dotyczy.

Kompleksowe informacje na temat sposobu realizacji projektów, wraz z praktycznymi wyjaśnieniami, zaleceniami i przykładami zawarte są w Zasadach Wdrażania RPO WP 2014-2020.

Po otrzymaniu informacji o wybraniu projektu do dofinansowania wnioskodawca otrzymuje również od Instytucji Zarządzającej (lub Pośredniczącej) informację na temat dodatkowych dokumentów, które musi dostarczyć oraz formalności, które musi wypełnić w związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent rozpoczyna wykonywanie zaplanowanych w projekcie zadań, co z zasady wiąże się z ponoszeniem wydatków. Aby wydatki takie mogły zostać dofinansowane ze środków RPO WP 2014-2020 muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także spełniać szczegółowe zasady kwalifikowalności. Niezwykle istotne jest udzielanie zamówień z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Obowiązują w tym zakresie szczegółowe reguły, zależne od typu podmiotu oraz wartości zamówienia (progi: 20 tys. zł – 50 tys. zł – 30 tys. Euro), opisane w specjalnej części serwisu internetowego RPO WP 2014-2020 poświęconej zamówieniom publicznym (w tym „zasadzie konkurencyjności").    

Beneficjent zobowiązany jest zapewniać prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności wyrażonych za pomocą wskaźników.

W przypadku  wielu naborów specyficzne zasady realizacji projektów wynikają również z Regulaminu konkursu, a także określone są w SzOOP RPO WP 2014-2020 dla danego Działania/Poddziałania. Są to warunki, na jakich dofinansowanie zostało przyznane, zatem beneficjent musi je spełniać przez cały okres realizacji projektu, a także w okresie trwałości (jeśli dotyczy).

W trakcie realizacji projektu beneficjent regularnie składa wnioski o płatność przy pomocy aplikacji SL2014.

Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu i ponoszonych wydatków oraz osiągnięcia celu projektu podlega kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 (lub Instytucji Pośredniczącej).