Baza projektów

Witamy w bazie przykładowych projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020!

Baza zawiera projekty reprezentatywne w każdym obszarze wsparcia Programu Regionalnego, które mogą stanowić dobre praktyki realizacji podobnych inwestycji w przyszłości.

By skorzystać z bazy, w pierwszej kolejności wybierz obszar (czyli tzw. Oś priorytetową RPO WP), z którego chcesz poznać przykładowe projekty. Jeżeli nie wiesz, co kryje się pod nazwami Osi, kliknij przycisk "Zobacz opis" i przeczytaj krótki opis wsparcia, jakie jest realizowane w danej Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020.
 

Ikona osi priorytetowej

Oś priorytetowa 3

Edukacja
Zobacz opis

Celem finansowania w ramach Osi jest poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich etapach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy poprzez ukierunkowanie wsparcia na przedsięwzięcia skupiające się na jakości i tworzeniu trwałych miejsc w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego.  

Zainwestowaliśmy w:

 • tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • podnoszenie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego,
 • dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego (m.in. studia podyplomowe),
 • podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przydatne na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie budynków i pomieszczeń w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne,
 • dostosowanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb pracodawców, w tym organizację praktyk i staży, doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • zakup pomocy dydaktycznych

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 3 Edukacja, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Ikona osi priorytetowej

Oś priorytetowa 5

Zatrudnienie
Zobacz opis

Celem finansowania w ramach Osi jest odpowiedz na wyzwania dotyczące zwiększenia zatrudnienia, poprawy stanu zdrowia, wzrostu kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, rozwój przedsiębiorczości, godzenie życia zawodowego i prywatnego, kształcenie ustawiczne osób w wieku aktywności zawodowej.

Zainwestowaliśmy w:

 • projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,
 • projekty realizujące kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • pomoc rodzicom małych dzieci w podjęciu zatrudnienia poprzez finansowanie opieki nad ich pociechami w postaci nowych miejsc w żłobkach i doposażenia tego typu placówek czy opłacania wynagrodzenia niani,
 • programy profilaktyczne wczesnego wykrywania cukrzycy, raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego,
 • programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
 • kursy języków obcych, szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, szkolenia zawodowe i studia podyplomowe dla osób w wieku aktywności zawodowej,
 • bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • pomoc osobom zwalnianym z restrukturyzowanych przedsiębiorstw. 

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Ikona osi priorytetowej

Oś priorytetowa 11

Środowisko
Zobacz opis

Celem wsparcia w ramach Osi jest ochrona zasobów natury przez zabezpieczenie przeciwpowodziowe regionu, efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrona różnorodności biologicznej.

Zainwestowaliśmy w:

 • budowę lub przebudowę urządzeń małej retencji oraz systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód,
 • tworzenie i rozbudowę systemów informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia naturalne,
 • zakup i modernizację specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa,
 • tworzenie i rozwój punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • rozbudowa regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),
 • budowa instalacji do odzysku lub recyklingu odpadów,
 • budowa i rozbudowa instalacji do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadów,
 • budowę, rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczych i oczyszczalni ścieków,
 • przebudowę urządzeń wodociągowych,
 • tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód,
 • budowę, rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych,
 • kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zabezpieczania różnorodności gatunkowej i siedliskowej oraz obszarów chronionych,
 • kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie wód,
 • tworzenie lub modernizację terenów zielonych, parków publicznych w miastach,
 • opracowanie i realizację planów ochrony przyrody,
 • tworzenie centrów edukacji ekologicznej,
 • kampanie informacyjne dotyczące edukacji ekologicznej.

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 11 Środowisko, kliknij nazwę Osi lub ikonę.