Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitala Pomorskich sp. z o.o

Tytuł projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitala Pomorskich sp. z o.o


Beneficjent:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gdańsk


Całkowita wartość:

9 805 000,00 zł.


Dofinansowanie UE:

6 840 000,00 zł.


Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa oraz rozbudowa Budynku nr 2, znajdującego się w lokalizacji Szpitala Morskiego im. PCK przy ul. Powstania Styczniowego 1, dla potrzeb Oddziału Hematologii wraz z zakupem wyposażenia.

  • Zadanie realizowane było w dwóch etapach.

W ramach pierwszego etapu przebudowano pomieszczenia parteru Budynku nr 2 wraz
z uzyskaniem pomieszczeń dla odcinka diagnostyczno-pielęgnacyjnego. Powstały odcinek chorych posiada 9 łóżek dla pacjentów (izolatka podciśnieniowa wraz ze śluzą, 2 pokoje dwułóżkowe, 1 pokój czteroosobowy). Na oddziale znajdują się 4 pomieszczenia higieniczno –sanitarne, w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta. Dodatkowo izolatka posiada własny węzeł sanitarny. Pacjenci mają do dyspozycji aneks kuchenny. Na Oddziale powstała dyżurka pielęgniarska, pokój przygotowawczy, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, brudownik z dezynfektorem, pomieszczenia porządkowe, toalety dla personelu, pomieszczenie śniadań personelu i pokój medyczny lekarza dyżurującego. Dostęp na Oddział możliwy jest za pośrednictwem śluzy. Korytarz oddziału i izolatka monitorowane są systemem monitoringu obiektowego.

W ramach drugiego etapu rozbudowano Budynek nr 2 na parterze o nowe pomieszczenia szpitalne dla chorych – 14 łóżek. W wyniku realizacji powstało 6 izolatek nadciśnieniowych dla pacjentów po transplantacji komórek krwi oraz 4 dwuosobowe pokoje. Wszystkie pokoje posiadają własne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Część Oddziału Hematologii, w której znajdują się izolatki jest w pełni izolowany, posiada podwyższoną czystość powietrza dzięki filtracji powietrza HEPA. Izolatki charakteryzują się podwyższonym reżimem czystości powietrza porównywalnym z salami operacyjnymi  o klasie czystości H2 z nawiewnikami laminarnymi w izolatkach.

  • Dodatkowo przystosowano pomieszczenia dla instalacji urządzeń dla Banku Komórek ok. 50 m2 wraz z montażem zewnętrznego zbiornika na ciekły azot o poj. 2 500 l. Bank Komórek zajmuje pomieszczenia na parterze (laboratorium) i w piwnicy. Bank Komórek jest wyposażony i gotowy do działania w pełnym zakresie, planuje się jego uruchomienie w niedalekiej przyszłości.
  • Przebudowano infrastrukturę podziemną.
  • Zakupione zostało wyposażenie.