Zmiana Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokonano aktualizacji zapisów Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 przede wszystkim w związku ze zmianą RPO WP 2014-2020, zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2018) 4398 z dnia 5 lipca 2018 r., a tym samym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a także z uwagi na nowelizację rozporządzenia ogólnego i aktualizacją wytycznych wydanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Ponadto wprowadzono niezbędne uzupełnienia, doprecyzowania i korekty treści Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 i ich załączników, mając na względzie doświadczenia wyniesione z dotychczasowego etapu wdrażania Programu oraz planowane do przeprowadzenia nabory wniosków.

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian. 

Dokument będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Załączniki:

pdf 2.56 MB zip 58.6 MB pdf 890 KB pdf 556 KB