Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie z Działania 3.1 Edukacja przedszkolna

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego wydłużyła termin składania wniosków w konkursie nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16 do 15 kwietnia 2016 roku.

Wydłużenie terminu wynika ze specyfiki konkursu oraz licznych zapytań potencjalnych wnioskodawców, skutkujących koniecznością dokonania przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu Konkursu, zapewniających potencjalnym wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie projektów.

Przedmiotowa zmiana Regulaminu Konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.