Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 dla Działania 6.1. Aktywna integracja Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o dofinansowanie został wydłużony do 20 lutego 2018 r.

Regulamin konkursu z dnia 18.01.2018

Rejestr zmian z dnia 18.01.2018 

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 18.01.2018