Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.05.04.02-IZ.00-22-001/17 dla Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regulamin konkursu z dnia 22.06.2017

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 22.06.2017

Rejestr zmian z dnia 22.06.2017

Aktualny Regulamin konkursu dostępny jest również w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków