Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (prewencja cukrzycy)

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.05.04.02-IZ.00-22-003/17 dla Działania 5.4 Zdrowie na rynku pracy Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy (prewencja cukrzycy) w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiana z dnia 23.01.2018 dotyczy:

·   Terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie

od 29 grudnia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku

·   Planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu

do sierpnia 2018 roku

·   zapisu rozdziału 5 regulaminu konkursu

Ogólne warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu w zakresie złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Regulamin konkursu z dnia 23.01.2018

Rejestr zmian z dnia 23.01.2018