Dokument

pdf 2.11 MB

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą nr 1259/314/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. kolejną wersję Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian – załącznik nr 1. Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji zapisów Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 przede wszystkim w związku ze zmianą RPO WP 2014-2020, zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2021) 9764 z dnia 22 grudnia 2021 r., a tym samym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 1258/314/21 Zarządu Województwa z dnia 30 grudnia 2021 r. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowej Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU) dedykowanej dodatkowym środkom w ramach mechanizmu REACT-EU.

Ponadto obecna zmiana porządkuje zapisy Zasad wdrażania RPO WP i ich załączników w kontekście Działania 7.3. Infrastruktura społeczna oraz projektów służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 realizowanych w ramach wybranych Działań/Poddziałań RPO WP 2014-2020. Jednocześnie wprowadzono niezbędne uzupełnienia, uspójnienia z innymi dokumentami systemu wdrażania oraz korekty treści Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 i ich załączników mając na względzie aktualny stan prawny, w tym m.in. wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), oraz doświadczenia wyniesione z dotychczasowego etapu wdrażania Programu i planowane do przeprowadzenia nabory wniosków.

Dokument będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.