Zasady promowania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Oznaczenia i promocja projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć, jak wydawane są pieniądze publiczne. Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe dzięki unijnej pomocy finansowej. Jako Beneficjent powinieneś podawać informacje o dofinansowaniu w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych.

 

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek o tym informować!

 

OBOWIĄZKOWE OZNACZENIA

Oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich (Program Regionalny) oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 • wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu (jeśli takie działania będziesz prowadzić): np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania;
 • wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków;
 • dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy

oraz

 • umieszczenie plakatu lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji projektu;
 • umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową);
 • przekazywanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie np. słownej;
 • dokumentowanie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.

 

PLAKAT

Plakat umieszczamy, gdy wartość projektu nie przekracza 500 tys. euro. Plakat musi być umieszczony w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania. Plakat możesz zdjąć po zakończeniu projektu.

 

TABLICA INFORMACYJNA

Tablicę informacyjną umieszczamy, jeśli realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, który w ramach programu uzyskał dofinansowanie na kwotę powyżej 500 tys. euro i który dotyczy działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.

Tablica musi być umieszczona w widocznym miejscu nie później dwa miesiące od decyzji o dofinansowaniu.

 

TABLICA PAMIĄTKOWA

Tablicę pamiątkową umieszczamy po zakończeniu realizacji projektu dofinasowanego na kwotę powyżej 500 tys. euro, który polegał na:

 • działaniach w zakresie infrastruktury lub
 • pracach budowlanych lub zakupie środków trwałych.

Odpowiednio przygotowana tablica informacyjna może posłużyć jako tablica pamiątkowa po skończeniu realizacji projektu.

Wzory tablic informacyjnych, pamiątkowych, plakatów i listowników znajdują się na stronie internetowej RPO WP.

 

 

ZESTAWIENIE ORAZ KOLEJNOŚĆ ZNAKÓW

 

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej, barwy RP oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu.

Znak Funduszy Europejskich umieszczamy zawsze z lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej z prawej. Barwy RP oraz Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego umieszczasz pomiędzy znakiem FE a znakiem UE.

Gdy nie jest możliwe umiejscowienie znaków w poziomie, można zastosować układ pionowy. W tym ustawieniu znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole. Barwy RP oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego umieszczamy pomiędzy znakiem FE a znakiem UE.

Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami FE oraz UE, a w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach można umieścić logo beneficjenta, logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej lub wdrażającej.

Nie możesz umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.

Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.

 

REACT-EU

Jeśli realizujesz projekt, w którym występuje dofinansowanie z UE w postaci środków ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU, obowiązkowo dodaj informacje słowną: „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19".

Informacja, że dany projekt jest wspierany w ramach REACT-EU, powinna znaleźć się na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach dotyczących realizacji projektu, podawanych do publicznej wiadomości lub wydawanych uczestnikom projektów, w tym na zaświadczeniach o udziale lub innych certyfikatach. Umieść ją także na plakatach z informacjami na temat projektu, tablicach oraz na stronie.

 

ZALECENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska zwraca uwagę na działania komunikacyjne prowadzone nie tylko przez instytucje zarządzające i wdrażające Fundusze Europejskie, ale również na wypełnianie obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.

Główne zalecenia KE to:

 • jednoznaczne pokazanie roli UE i Funduszy Europejskich w zachodzących zmianach,
 • pokazanie UE jako zaangażowanej w rozwój regionów i wspierającej ich mieszkańców w wielu obszarach,
 • konsekwentne budowanie wizerunku UE jako wspólnoty 27 państw, za która stoją wartości i przekonania,
 • zachowanie transparentności wydatków z budżetu unijnego,
 • widoczne eksponowanie źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie:

- umieszczanie w widocznym miejscu flagi UE (przez cały czas trwania wydarzenia oraz na wszystkich jego częściach),
- umieszczenie w widocznym miejscu plakatu, roll-upu lub innego materiału zawierającego widoczny ciąg znaków (znak Fundusze Europejskie, symbol flagi PL, znak UE) właściwy dla projektu,
- stosowanie informacji słownej w trakcie wydarzenia (np. w czasie przemówienia), że projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, jeśli na wydarzenie są przygotowywane materiały drukowane lub w formie elektronicznej (np. zaproszenia, informacje, prezentacje, itp.) – muszą one być właściwie oznakowane, a w treści materiału musi być zawarta informacja słowna oraz graficzna na temat źródła i wysokości dofinansowania z Funduszy,
- jeśli organizator/ beneficjent przekazuje uczestnikom lub mediom informacje lub relacje z wydarzenia (w jakiejkolwiek formie) – informacje te muszą zawierać fragment ze wskazaniem słownym oraz graficznym na temat źródła i ew. wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści,

 • jeśli organizator/ beneficjent posiada stronę internetową – umieszczenie informacji o projekcie wraz ze wskazaniem słownym oraz graficznym na temat źródła i ew. wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści. Musi być dostępna bez konieczności przewijania ekranu,

 • jeśli organizator/ beneficjent posiada profil w mediach społecznościowych – umieszczenie informacji o wydarzeniu i o samym projekcie wraz ze wskazaniem słownym oraz graficznym na temat źródła i ew. wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich.


Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści,

 • jeśli organizator/beneficjent jest zobowiązany w umowie o dofinansowanie do zamieszczenia tablicy informacyjnej i pamiątkowej – organizator/beneficjent musi zadeklarować, że ta obowiązkowa tablica/-e zostały już umieszczone w miejscu realizacji projektu,
 • wysłanie do Komisji Europejskiej i właściwej IZ z odpowiednim wyprzedzeniem (ok. 4 tygodniowym) informacji o wydarzeniu wraz z zaproszeniem przedstawicieli KE/IZ do udziału w wydarzeniu, oraz uwzględnienie wystąpienia przedstawiciela KE w scenariuszu wydarzenia,
 • jeśli przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali o nieuczestniczeniu w wydarzeniu, zapewnienie umieszczenia cytatu przedstawiciela KE w informacjach prasowych oraz w komunikatach o wydarzeniu zamieszczanych po wydarzeniu na stronach organizatora / beneficjenta.

Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści,

 • wydarzenia, spotkania, konferencje itp. powinny być organizowane zgodnie z zasadami dot. dostępności, równość szans i niedyskryminacji.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

 

 

Eliza Zaremba, Referat Informacji DPR