Zasada DNSH w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Analiza spełniania zasady DNSH dla projektu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027".  

Opracowanie to jest wypełnieniem zobowiązania Zarządu Województwa Pomorskiego jako Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 o zapewnieniu, że dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej będzie udzielone jedynie projektom nie powodującym „znaczącej szkody" dla środowiska („do no significant harm" (DNSH) – „nie czyń poważnych szkód", więcej o tej zasadzie tutaj: Zasada DNSH).

 

Opracowanie dokumentu i akceptacja jego ustaleń przez Komisję Europejską stanowiły jeden z warunków zatwierdzenia FEP 2021 – 2027.

W dokumencie przeprowadzono ocenę zgodności FEP z zasadą DNSH dla wszystkich typów działań możliwych do wsparcia w ramach Programu. Wypełnienie danej zasady na poziomie indywidualnych projektów zostanie osiągnięte poprzez zastosowanie m.in. odpowiednich kryteriów ich wyboru. 

Zgodność projektu z zasadą DNSH będzie dowodzona przez wnioskodawcę w formularzu dedykowanym kwestiom środowiskowym, który stanowi część dokumentacji aplikacyjnej. Opis  przedstawiony w formularzu powinien opierać się na informacjach zasygnalizowanych w Analizie. Informacje będą musiały odnosić się do każdego z 6 celów wskazanych w Analizie (łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, wykorzystanie zasobów wodnych i morskich, gospodarka obiegu zamkniętego, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, bioróżnorodność i ekosystemy). Dla potwierdzenia zgodności projektu z zasadą DNSH można będzie wykorzystać m.in. posiadane dokumenty i decyzje czy rozwiązania przyjęte dla inwestycji.  

Przestrzeganie zasady DNSH obowiązuje na wszystkich etapach wdrażania Programu, czyli dotyczy przygotowania projektów, ich oceny, realizacji czy rozliczania. Dokumentacja z procesu inwestycyjnego oraz prowadzonej już działalności będzie podlegała weryfikacji pod kątem spełnienia zasady DNSH podczas kontroli projektu przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą FEP.

Przy wprowadzaniu zmian w projektach zgodność projektu z zasadą DNSH nadal będzie musiała zostać zapewniona.