Zapytanie ofertowe. Badanie sprawozdań z realizacji Projektu „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego"

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 2 zaprasza do składania ofert na: „ Badanie sprawozdań z realizacji Projektu „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego" w ilości 7 badań (1x za 2015 rok, 3x dotyczące 2016 roku i 3x dotyczące 2017 roku)"

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres prac obejmuje:

 1. badanie sprawozdania z realizacji Projektu za 2015 rok,
 2. badanie sprawozdania z realizacji Projektu  za 2016 rok – 3x po rozliczeniu trzech transz,
 3. badanie  sprawozdania z realizacji Projektu za 2017 rok – 3x po rozliczeniu trzech transz

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zleconych badań max. do 10 badań w trakcie trwania Projektu.

Badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej oceny biegłego rewidenta wraz z jego protokołem potwierdzającym  czy część finansowa sprawozdania jest prawidłowa.  Biegły rewident potwierdza, że kwota przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/rachunkami/umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy), czy wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane  do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

TERMIN

Termin zakończenia badania sprawozdania  z realizacji Projektu za 2015 rok został ustalony na 15 stycznia 2016 roku. Terminy w kolejnych latach zostaną ustalone w drodze kontaktów roboczych.

Ofertę  na  badanie  sprawozdania  z realizacji Projektu,  mogą  złożyć  podmioty, które:

 1. są uprawnione do  badania  sprawozdania  finansowego,  zgodnie  z  ustawą  z dnia  7 maja  2009  r.  o  biegłych  rewidentach  i  ich  samorządzie,  podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649 ze zmianami),
 2. spełniają  warunki  do  wyrażania  bezstronnej i niezależnej  opinii  o  sprawozdaniu  finansowym wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wymagany termin realizacji usługi (za 2015 rok):   do 15 stycznia 2016 roku.

 

Pisemne  oferty  prosimy  przesyłać  pocztą elektroniczną (w formie skanów) na adres:  rewitalizacja@pomorskie.eu  lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie sprawozdania z realizacji Projektu: „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego"  w sekretariacie Departamentu Programów Regionalnych, 80-810 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2, II piętro, pokój nr 200, do dnia  21 grudnia  2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową lub do sekretariatu DPR). 

ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Do oferty należy załączyć:

 1. Kserokopię decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 2. Kserokopię wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 3. Wynagrodzenie netto i brutto za jedno badanie sprawozdania z realizacji Projektu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania konkursowego bez podania przyczyny.  Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania uprawnień, oferta ta nie będzie rozpatrywana. Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona w oparciu o kryterium najniższej ceny. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu p. Katarzyna Gitner, tel. 58 32 68 145, e-mail: k.gitner@pomorskie.eu lub rewitalizacja@pomorskie.eu

Załączniki:

 1. Wzór protokołu z badania sprawozdania z realizacji projektu
 2. Wzór sprawozdania okresowego/końcowego z załącznikami: Sprawozdanie finansowe i Zestawienie dokumentów księgowych
 3. Istotne postanowienia umowy na badania sprawozdań z realizacji Projektu

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020