Zakończono nabór wniosków dla Działania 11.4.

25 września 2015 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020.

W ramach konkursu nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15 zostało złożonych 49 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 216 733 282,98 PLN (koszty kwalifikowalne projektów: 196 639 995,70 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 165 699 397,80 PLN, tym samym dostępna alokacja w ramach konkursu 48 144 000 PLN została przekroczona niespełna 3,5 krotnie.

Załączniki:

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 11.4

pdf 76 KB