Zakaz podwójnego finansowania wydatków oraz jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis - przypomnienie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przypomina, że zgodnie z art. 65 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.

Zakaz podwójnego finansowania wydatków wynika również z Podrozdziału 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem służb audytowych, podwójne finansowanie wydatków zachodzi również w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. tytułem dofinansowania). Ponadto Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę, że w sytuacji, w której Beneficjent skorzysta z prawa do jednorazowej amortyzacji środków trwałych powinien uzyskać zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis od właściwych organów skarbowych.

Instytucja Zarządzająca informuje jednocześnie o wdrożeniu mechanizmu kontrolnego w zakresie weryfikacji możliwości wystąpienia podwójnego finansowania oraz wysokości progów udzielonej pomocy de minimis. Zgodnie z powyższym, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa przesyła do Ministerstwa Finansów dane beneficjentów, którzy zawarli umowy o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych polityki spójności, co umożliwia administracji skarbowej weryfikowanie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu oraz progów udzielanej pomocy de minimis.