Wybrano do dofinansowania projekty pozakonkursowe w zakresie aktywizacji zawodowej

3 października 2019 r. zatwierdzono 3 projekty pozakonkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę prawie 5,5 mln zł.

Celem głównym projektów jest wsparcie osób powyżej 30 roku życia poprzez:

  • zwiększenie szans na zatrudnienie przez osoby pozostające bez pracy,
  • poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Lista projektów wybranych do dofinansowania