Wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym służący łagodzeniu skutków epidemii COVID-19

7 maja 2020 roku wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez:

- ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka (pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym).

Kwota projektu ogółem: 9 814 926,29 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa: 9 814 926,29 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania