Wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym służący łagodzeniu skutków epidemii COVID-19

16 lutego 2021 roku wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie zarówno dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak i pracowników placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz kadry realizującej specjalistyczne usługi w hospicjach domowych dla dzieci.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród grupy docelowej oraz ograniczenie wystąpienia jego negatywnych skutków.

Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023

Kwota projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa: 18 000 000,00 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania