Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie usług społecznych

4 czerwca 2020 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

W projekcie zaplanowano: 

- utworzenie Klubu Seniora i w ramach niego zorganizowanie m.in. pobytu krótkookresowego, poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, zajęć sportowych i działalności prozdrowotnej,

- działania profilaktyczne dedykowane rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym poradnictwo psychologiczne, prawne, terapeutyczne i ekonomiczne, doradztwo zawodowe, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych.

Kwota projektu ogółem: 1 502 892,96 PLN

Kwota dofinansowania: 1 277 459,02 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania