Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie aktywnej integracji

19 listopada 2019 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy Powiatu Puckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę ponad 2,3 mln zł.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez działania z zakresu integracji społecznej i zawodowej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania