Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie aktywizacji zawodowej

22 czerwca 2021 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia:

  • bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
  • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat,
  • osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej.

Kwota ogółem: 2 088 000,00 zł

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej i budżetu państwa: 1 983 600,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2021 – 30.06.2023

Lista projektów wybranych do dofinansowania (pdf 186KB)