Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie aktywizacji zawodowej

17 grudnia 2020 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia:

  • bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach);
  • pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tzw. osoby ubogie pracujące);

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu poprzez ich aktywizację zawodową.

Kwota ogółem: 1 036 715,33 zł

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej i budżetu państwa: 984 879,56 zł

Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.03.2023

Załączniki:

pdf 189 KB