Wybrano do dofinansowania projekt „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”

16 maja 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja", o wartości 7.050.000,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania