Wybrano do dofinansowania 2 projekty w ramach Poddziałania 5.4.1 - Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

21 maja 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 2 wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych na łączną kwotę ogółem 3 562 748,00 zł. Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.4 Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1 Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT.

Lista projektów wybranych do dofinansowania