W województwie pomorskim wybrano do dofinansowania Projekt Pomocy Technicznej IP na 2020 rok

14 listopada 2019 r. zatwierdzono Projekt Pomocy Technicznej IP – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na 2020 rok.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania przez WUP w Gdańsku jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tj.:

- zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego, w tym: wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań RPO WP, wyposażenia stanowisk pracy, szkoleń oraz kosztów instytucji związanych z wdrażaniem RPO WP;
- zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, zawierania i rozliczania umów o dofinansowanie projektów, prowadzenia kontroli prawidłowości ich realizacji;
- monitorowanie stopnia wykonania wskaźników i prowadzenie działań skutkujących osiąganiem celów założonych dla Działania;
- promocja Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Całkowita wartość projektu:  1 142 400,00 PLN
 
Przyznane dofinansowanie:      971 040,00 PLN
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2020-31.12.2020
 
Lista projektu wybranego do dofinansowania