UWAGA: WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 694, zm. poz. 2327) IZ RPO WP może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, gdy opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni, a uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, jeżeli wnioskodawca pisemnie udokumentuje wraz z pismem przewodnim oraz dwoma egzemplarzami wniosku z wymaganymi załącznikami, że pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec wystąpieniu tej nieprawidłowości. Z uwagi na dostęp potencjalnych wnioskodawców do dnia 8 lutego 2021 roku do godz. 23.59 do aplikacji internetowej GWA wniosek, aby mógł być uznany za złożony w terminie, musi zostać wysłany w GWA ze skutkiem zmiany jego statusu z „roboczego" na „wysłany", w tym nieprzekraczalnym terminie.