Uproszczenia dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwych uproszczeniach w realizacji projektów.

  1. Zaliczki (na wydatki na kolejne 90 dni)
  2. Refundacja wydatków w pierwszej kolejności w 100% z EFRR/EFS, a następnie rozliczenie wydatków z wkładu własnego
  3. Weryfikacja ex-ante prawidłowości aneksów z wykonawcami przedłużających wykonanie zamówień (wykorzystanie istniejących przesłanek lub siła wyższa)
  4. Uproszczona weryfikacja wniosków o płatność i kontrola projektów „zza biurka"
  5. Indywidualne zmiany w harmonogramach i ewentualne wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektów 
  6. Indywidualne zmiany - zmniejszenia zakresów rzeczowych w projektach 
  7. Wydłużenie terminów związanych z oceną wniosków o dofinansowanie (uelastycznienie terminów i formy składania uzupełnień i wyjaśnień)