Unia inwestuje w termomodernizację pomorskich podmiotów leczniczych

We wtorek 11 czerwca br. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali kolejne umowy na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na termomodernizację pomorskich podmiotów medycznych.

 

fot. A. Olszak

Całkowita wartość projektów to ponad 33 mln zł, z czego 24 mln zł stanowi dofinansowanie
ze środków RPO WP 2014-2020.

Dofinansowaniem objęte zostały projekty:

 1.  „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne". To projekt realizowany na terenie województwa pomorskiego w obiektach, które są własnością Województwa Pomorskiego. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie dociepleń przegród, wymianę okien, modernizacje instalacji grzewczych oraz systemu wentylacji, zastąpienie nisko sprawnych źródeł energii wysoko sprawnymi, wykorzystanie OZE – głównie energii słonecznej w celu wytwarzania energii elektrycznej i przygotowania c.w.u.  Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim (Pawilony X, XI, XII, XV, XVI, XXIII, budynek 26, sieć grzewcza), Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku (budynek kuchni), Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (budynek administracyjny z częścią garażową i warsztatem), Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku (budynek administracyjny i dyspozytornia) – to budynki objęte projektem, w ramach którego zmodernizowanych energetycznie zostanie 10 budynków użyteczności publicznej. Efektem tych działań będzie spadek emisji gazów cieplarnianych o 339,00 ton równoważnika CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1 490 000,00 kWh/rok.
   
 2. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii" Obiekty objęte projektem tj.  budynek patomorfologii w Słupsku, budynek kuchni w Słupsku, budynek filii Szpitala w Ustce, wypełniają zadania opieki zdrowotnej w województwie pomorskim i stanowią własność spółki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Projekt ma na celu poprawę efektywności wykorzystania energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych, docieplenie dachów i stropodachów, wymianę okien, modernizację systemu c.o. i wentylacji. W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 3 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 317,00 ton równoważnika CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 950 000,00 kWh/rok.
   
 3. "Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie" Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Beneficjentem projektu realizowanego w Wejherowie jest spółka Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Inwestycja obejmuje wybrane obiekty Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie wchodzącego w skład spółki Szpitale Pomorskie tj. budynek patomorfologii, budynek kuchni, budynek ekip wyjazdowych, budynek kotłowni oraz źródło ciepła. W ramach termomodernizacji zaplanowano m.in. docieplenie ścian budynków od zewnątrz, docieplenie stropodachów i stropów nad ostatnią kondygnacją, docieplenie stropu piwnicy, wymianę okien i drzwi, modernizację wentylacji, modernizację instalacji c.o., w tym płukanie chemiczne i regulację instalacji, montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, modernizację instalacji c.w.u., zastosowanie paneli PV, wprowadzenie monitorowania zużycia ciepła w budynkach powiązanych z systemem zarządzania energią. Zmodernizowane energetycznie zostaną 4 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 30,30 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 533 000,00 kWh/rok.
   
 4. „Termomodernizacja obiektów SWP - COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o  w Gdańsku" Budynki Poradni Onkologicznej i Zakładu Patomorfologii zlokalizowane w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku to obiekty objęte projektem COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku. Projekt ten ma na celu poprawę efektywności wykorzystania energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i będzie polegać na wykonaniu następujących prac termomodernizacyjnych: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian wewnętrznych pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachów/stropu nad ostatnią kondygnacją, modernizację instalacji c.o., wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizację instalacji c.w.u. i instalacji ogniw PV na obu budynkach, wprowadzenie automatyki i systemów zarządzania energią w budynkach. Efektem projektu będą 2 budynki użyteczności publicznej zmodernizowane energetycznie, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 30,06 ton równoważnika CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 96 907,89 kWh/rok. V.    
   
 5. „Termomodernizacja obiektów SWP - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o." Budynki objęte projektem wypełniające zadania opieki zdrowotnej w województwie pomorskim i stanowiące jednocześnie własność Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Spółka z o.o. to budynek główny Szpitala oraz budynek Zakładu Patomorfologii. Celem inwestycji jest poprawa efektywności wykorzystania energii i zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. W ramach prac termomodernizacyjnych planuje się m.in.  docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów i stropodachów, modernizację instalacji elektrycznej w zakresie przystosowania jej do pracy ogniw PV oraz montaż paneli PV. W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 2 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 296,34 ton równoważnika CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 875 238,89 kWh/rok.

 

Monika Grochulska