Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 5 listopada 2020 r.)