Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 28 marca 2019 r.)