Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 24 marca 2021 r.)

Dokument

docx 853 KB

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego zmieniająca dotychczasową wersję SZOOP RPO WP (doc 29 KB)

Rejestr zmian  (doc 244 KB)

 


UWAGA!

10 czerwca 2021 roku, uchwałą nr 537/257/21 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zmienioną wersję wzoru umowy stanowiącego załącznik 8.1. do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020.

 

Wzór umowy z dnia 10.06.2021 r. (zał. nr 8.1 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020)

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

Rejestr zmian