Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 14 kwietnia 2020 r.)

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian. 

Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji wynikającej w szczególności z potrzeby dostosowania zapisów SzOOP RPO WP umożliwiających podjęcie dodatkowych działań służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

Ponadto, dokonano także aktualizacji Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP, stanowiących załącznik nr 8.3. do SzOOP RPO WP, w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie poprzez przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla projektów służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WP nr 2/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Załączniki:

pdf 4.36 MB pdf 6.16 MB pdf 2.43 MB pdf 1.44 MB pdf 372 KB pdf 955 KB