Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 31 grudnia 2020 r.)

Dokument

docx 968 KB

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego (zmieniająca dotychczasową wersję SZOOP RPO WP) (doc 67 KB)

Rejestr zmian (doc  299 KB)


UWAGA!

10 czerwca 2021 roku, uchwałą nr 537/257/21 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zmienioną wersję wzoru umowy stanowiącego załącznik 8.1. do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020.

 

Wzór umowy z dnia 10.06.2021 r. (zał. nr 8.1 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020)

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

Rejestr zmian