Spotkanie w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Termin i miejsce spotkania:

25 stycznia 2018 r. 

Sala im. Lecha Bądkowskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Program szkolenia 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 24 stycznia.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.