Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej OP 6 Integracja RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej OP 6 Integracja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.3.2
  • Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim 
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

Termin i miejsce spotkania:

19 kwietnia 2016 roku
Sala Herbowa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

9.30-10.00 

Rejestracja

10.00-10.10

Powitanie

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.40

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.3.2

10.40-11.00

Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

11.00-12.00

Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA) - część I (sekcje D,E)

12.00-12.15

Przerwa

12.15-13.45

Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA) - część II (sekcje F, G, H, I)

13.45-14.30

Pytania i odpowiedzi

14.30

Zakończenie spotkania