Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa OP 5 Zatrudnienie , w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Działania 5.7
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.7
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Termin i miejsce spotkania:

9 lutego 2016 roku
Sala Herbowa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

09.30-10.00 

Rejestracja

10.00-10.10

Powitanie
Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.30

Wprowadzenie do pracy w GWA

10.30-11.45

Omówienie struktury i zasad wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu (GWA) – część I

(sekcje A – E) 

11.45-12.00

Przerwa

12.00-13.30

Omówienie zasad wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu (GWA) – część II

(sekcje F – K)

13.30-14.00

Pytania i odpowiedzi

14.00

Zakończenie spotkania

 

Uwaga:

Został także utworzony adres mailowy op5.rpo@pomorskie.eu, na który można zgłaszać problemy i pytania dotyczące zagadnień technicznych lub merytorycznych przed spotkaniem, do dnia 5 lutego br. Odpowiedzi na zadane pytania będą omawiane podczas spotkania.