Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Program spotkania obejmuje zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 5.2.2
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.2
  • zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Termin i miejsce spotkania:

12 października 2015 roku

Sala im. Lecha Bądkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Więcej informacji o spotkaniu informacyjnym