Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16. 

Termin i miejsce spotkania:

15 grudnia 2016 roku
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Program szkolenia

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.