Seminarium edukacyjne „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast a kierunki integracji procesów i mechanizmów działania”

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w seminarium edukacyjnym poświęconym roli, jaką kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów odgrywa w procesach zarządzania rozwojem polskich miast.

Problematyka rewitalizacji miast nabrała w ostatnich latach w Polsce bardzo dużego znaczenia. Przyczyną tego jest nie tylko stopień degradacji fragmentów miast, wynikający z nagromadzonych problemów o charakterze społecznym i ekonomicznym, ale również fakt, że w ostatnich latach po raz pierwszy dokonano obiektywnej i krytycznej oceny wdrażanych dotychczas w Polsce przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co tym samym przełożyło się na przyjęcie nowego podejścia do wsparcia rewitalizacji w kraju, w tym przy większym ukierunkowaniu na wykorzystanie wsparcia finansowego Unii Europejskiej.  

Zainicjowanie procesu kompleksowej rewitalizacji, który będzie zgodny z kierunkami wskazanymi między innymi przez przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 20 października 2015 roku Krajową Politykę Miejską wymaga podjęcia innej, wykraczającej poza dotychczas przyjmowaną, roli i aktywności przez samorządy miast wynikającej z faktu, że rewitalizacja w większym niż zazwyczaj stopniu jest postrzegana jako instrument o charakterze społeczno-ekonomicznym. Brak jednego modelu rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych w zakresie ulokowania w strukturach miejskich jednostek zajmujących się rewitalizacją wynika z mnogości indywidualnie kształtowanych struktur samorządowych, jednak charakterystycznym elementem dla większości polskich rozwiązań są trudności koordynacji procesu rewitalizacji z pozostałymi, realizowanymi w ujęciu sektorowym działaniami polityki lokalnego samorządu. 

Niniejsze seminarium będzie miało charakter dwuczęściowego panelu w ramach którego dotychczasowymi doświadczeniami i wskazówkami dzielić się będą praktycy w zakresie rewitalizacji - przedstawiciele Miasta Łodzi, Miasta Malborka, Miasta Opole Lubelskie, Miasta Słupska oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Miejsce i termin spotkania

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca (piątek) w Sali Superior Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.00.

Zgłoszenia

Spotkania są adresowane w szczególności do pracowników gmin realizujących zadania własne z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, a także decydentów różnych szczebli.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" do dnia 1 czerwca 2016 roku. Z uwagi na fakt, że liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Konradem Młynarczykiem

tel.: +48 58 32 68 149, e-mail: k.mlynarczyk@pomorskie.eu

Udział w seminarium jest bezpłatny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

PROGRAM SPOTKANIA

09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników

09.30 – 09.45

Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Wiesława Byczkowskiego

Realizacja polityki miejskiej regionu poprzez działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie przygotowania kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast

PIERWSZY PANEL

09.45 – 12.00

Czyj tak naprawdę jest program rewitalizacji? Podejścia w integracji sektorowych działań na rzecz zdegradowanych obszarów miast w przygotowaniu oraz wdrażaniu kompleksowego i wieloletniego programu rewitalizacji

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

DRUGI PANEL

12.30 – 14.00

Nie tylko fundusze zewnętrzne. Przykłady rozwiązań wspierających działania rewitalizacyjne i ich wpływ na trwałą aktywizację obszarów zdegradowanych

 

Informacje o prelegentach

Pan Marcin Obijalski
Dyrektor Biura ds. rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Urzędu Miasta Łodzi
Ekspert opiniodawca do spraw oceny strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz walidacji produktów finalnych w obszarze Dobre rządzenie oraz Zatrudnienie i Integracja Społeczna przy Centrum Projektów Europejskich. W latach 2012 - 2013 Zastępca Dyrektora w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, odpowiedzialny m.in. za realizację programu remontowego Mia100 Kamienic obejmującego kompleksowe remonty kamienic komunalnych. Jeden z inicjatorów, a w latach 2013-2014 Przewodniczący Komisji oceniającej wnioski w ramach programu Lokale dla Kreatywnych. Dyrektor powstałego w październiku 2013 r. Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta odpowiedzialnego za realizację Programu Mia100 Kamienic oraz przygotowanie i koordynację projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Pani Gabriela Teresińska-Pruchniak
Zastępca Burmistrza Opola Lubelskiego
Od początku swojej pracy w  samorządzie zajmuje się problematyką rozwoju lokalnego. Odpowiedzialna za zarządzanie strategiczne i proces rewitalizacji, animatorka inicjatyw wspierających rozwój społeczno-gospodarczy, współzałożycielka i członek Rady partnerstwa Lokalnej Grupy Działania Owocowy Szlak.

Pani Izabela Zarzycka 
Zastępca Kierownika Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim
Z samorządem związana od początku swojej pracy zawodowej. Koordynator wielu projektów związanych z rozwojem lokalnym, w tym projektu rewitalizacji osiedla mieszkaniowego realizowanego w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi. Członkini zespołów konsultacyjnych odpowiedzialnych za opracowywania dokumentów strategicznych i operacyjnych Gminy Opole Lubelskie, w tym Gminnego Programu Rewitalizacji.

Pani Justyna Pluta
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku
Od kilkunastu lat odpowiedzialna za pozyskiwanie, realizację i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych. Koordynator projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji miasta, w tym projektu pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015, współfinansowanego ze środków RPO WP 2007-2013, z udziałem 37 wspólnot mieszkaniowych – partnerów projektu, o wartości ponad 53 mln zł. Odpowiedzialna za opracowanie, aktualizację i monitoring Programu Rewitalizacji Miasta Słupska oraz tworzenie i realizację programów wspomagających program rewitalizacji.

Pani Anna Wernikowska
Naczelnik Wydziału Rewitalizacji w Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Odpowiedzialna za koordynację realizacji, monitorowanie przebiegu oraz ocenę efektywności i skuteczności Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy, nadzór nad pracami koordynatorów dzielnicowych oraz stała współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi. Jednocześnie podejmuje współpracę z administracją rządową i samorządową w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych do współfinansowania tego Programu.

Pani Monika Sasin
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta Malborka

Od kilkunastu lat zaangażowana w działania związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w strategicznych dokumentach rozwojowych Miasta Malborka, jednocześnie odpowiada za koordynację współpracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami, jednostkami, zakładami budżetowymi miasta, spółkami komunalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. Odpowiedzialna za koordynację programu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Malborski Program Partnerstwa Lokalnego.

Pani Ewelina Tałałaj
Miejska Konserwator Zabytków Miasta Malborka
Odpowiedzialna za działania związane z wypracowaniem Programu Rewitalizacji Miasta Malborka: Malbork na +  oraz jego powiązanie z postanowieniami dokumentów strategicznych i planistycznych funkcjonujących na terenie miasta.


Prezentacje ze spotkania

 

Zobacz również:

Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast