Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

Ponad 260  mln zł na poprawę jakości edukacji w województwie pomorskim. 

8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzyma 111 zwycięskich projektów.

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie wskazuje, że zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym jest jednym z kluczowych kierunków działań Samorządu Województwa Pomorskiego. Dlatego aby kompleksowo i równomiernie wspierać rozwój całego regionu przewidziano wymóg, by organy prowadzące zapewniły dofinansowanie dla minimum 60% szkół i placówek oświatowych im podległych.

Przeprowadzone przez wszystkich beneficjentów diagnozy w obszarze edukacji pozwoliły trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół. Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować może m.in. przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk:

Jestem bardzo zadowolony, że tak duże środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone zostaną na poprawę jakości edukacji w województwie pomorskim. Udzielone dotacje będą wspierać prawie 94 tys. uczniów i 9,5 tys. nauczycieli, a także pozwolą wyposażyć aż 720 szkół w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wierzę, że działania zaplanowane we wszystkich projektach wpłyną pozytywnie na rozwój kreatywności i innowacyjności wśród młodych ludzi, co w przyszłości pozwoli im skutecznie odnaleźć się na rynku pracy.

Lista projektów wybranych do dofinansowania