Rozwój transportu rowerowego w powiązaniu z transportem zbiorowym-MOF Malbork-Sztum

Tytuł projektu:

Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych


Beneficjent:

Miasto Malbork


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

MOF Malbork-Sztum


Całkowita wartość:

14 577 575,73 zł


Dofinansowanie UE:

12 231 028,04 zł


Opis projektu:

Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych

Przedmiotem projektu jest przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz budowa elementów uspokojenia ruchu wraz z budową infrastruktury dla rowerów na terenie miasta Malborka. Gmina Malbork - Partner projektu zrealizuje ciąg pieszo-rowerowy na trasie  Malbork – Tragamin. Natomiast kolejny Partner projektu - Miasto i Gmina Nowy Staw wybuduje ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Kościeleczki – Tralewo – Nowy Staw.

Akcja edukacyjno-informacyjna

W ramach instrumentu elastyczności (cross-financing) zaplanowano przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej mającej na celu zachęcenie mieszkańców MOF Malbork-Sztum do zostawiania samochodów w obrębie węzła integracyjnego i przystanku zintegrowanego oraz kontynuowania podróży środkami komunikacji miejskiej.

Akcja będzie skierowana przede wszystkim do mieszkańców Malborka, Gminy Malbork oraz Gminy Nowy Staw, a pośrednio również do mieszkańców gmin ościennych.

W ramach kampanii zostaną wykorzystane następujące narzędzia komunikacji: materiały drukowane (ulotki informacyjne i plakaty), przekaz w mediach (ogłoszenia w lokalnej prasie i radiu), lekcje w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz organizacja Dnia Bez Samochodu.

Zaplanowane w ramach akcji działania przyczynią się do maksymalizacji efektów realizacji części infrastrukturalnej projektu i skuteczniejszego promowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego.

Bezpieczni mieszkańcy

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa poprzez  zastosowanie elementów uspokojenia ruchu, w tym: progów zwalniających wyspowych, wyniesionych skrzyżowań z regułą „prawej ręki", wyniesionych przejść dla pieszych. Zastosowanie powyższych rozwiązań umożliwi ograniczenie prędkości pojazdów samochodowych, tym samym ograniczając liczbę wypadków i stwarzając bezpieczniejsze warunki do przemieszczania się dla pieszych i rowerzystów. Tworzenie stref ruchu uspokojonego umożliwi uporządkowanie i dostosowanie komunikacyjnego sposobu obsługi obszaru do jego podstawowych funkcji i charakteru użytkowego, kulturowego i ekologicznego.

Sprawny i efektywny transport publiczny

Umożliwienie stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju transportu rowerowego w powiązaniu z transportem zbiorowym, jak również do zmiany preferencji uczestników ruchu drogowego do tej pory bardziej skłonnych do korzystania z samochodu jako podstawowego środka lokomocji. Infrastruktura typu Bike&Ride i Park&Ride stanowi naturalne uzupełnienie węzła przesiadkowego, które z jednej strony będą zachęcać kierowców – mieszkańców okolicznych osiedli i miejscowości do przesiadania się na transport publiczny, a z drugiej strony, dzięki stosownemu parkingowi rowerowemu, rozszerzać zasięg oddziaływania węzła komunikacji miejskiej i kolejowej, zwiększając liczbę osób skłonnych w ogóle zrezygnować z samochodu.