Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 marca 2019 r.)

Celem raportu jest prezentacja aktualnego stanu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz osiągniętych wybranych efektów w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców.

Do 31 marca br. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 1 638 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 6,7 mld zł, co stanowi 83% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę ponad 9,7 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 2,2 mld zł, co stanowi 27,6% budżetu Programu.
 
Raport zawiera dane obejmujące:
 
  • aktualny postęp finansowy, tj. wartość i liczbę podpisanych umów o dofinansowanie, wartość środków wypłaconych beneficjentom i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
  • aktualny postęp rzeczowy, tj. efekty, jakie udało się do tej pory osiągnąć dzięki realizacji Programu,
  • syntetyczną charakterystykę najważniejszych obszarów, w jakich zostało udzielone wsparcie w Programie.