Przykład wypełniania załącznika 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi załącznika 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ, prezentujemy przykładowe sposoby wypełnienia tego dokumentu dla przedsięwzięć:

- nieinfrastrukturalnych (przykład 1),

- infrastrukturalnych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (przykład 2),

- infrastrukturalnych, dla których było wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale w ramach tej decyzji nie przeprowadzano oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (tzw. II grupa bez OOŚ) (przykład 3).

Zakres informacji umieszczony w załącznikach został oparty na zapisach Instrukcji  wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik nr 2 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020 w wersji z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załączniki:

Przykład 1

pdf 213 KB

Przykład 2

pdf 225 KB

Przykład 3

pdf 238 KB