Projekt Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dodatkowym dofinansowaniem z Unii

W piątek 5 czerwca br. w Pucku, w miejscu realizacji projektu, tj. przy ul. Lipowej podpisany został aneks zwiększający wysokość dofinansowania na realizację projektu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej pt. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej". Dodatkowe środki w wysokości 1 727 949,49 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Aneks z przedstawicielami Beneficjenta podpisał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Podczas uroczystości wręczony został symboliczny czek pamiątkowy z informacją o zwiększeniu dofinansowania unijnego.  

 

fot. UMWP/DPR
 

Zakres projektu, ze względu na różne lokalizacje, został podzielony na 3 zadania tj. m. Puck, wieś Żelistrzewo (Gm. Puck), m. Władysławowo.
Projekt dotyczy budowy systemu kanalizacji deszczowej o łącznej długości 7,6 km. W miejscowości Władysławowo zaplanowano budowę podczyszczalni o wysokiej sprawności oczyszczania substancji ropopochodnych oraz osadu. Projekt zakłada również budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Żelistrzewo. Realizacja projektu poprzez zwiększenie efektywności działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych przyczyni się w istotnym stopniu do wzmocnienia odporności regionu na powodzie. Projekt jest komplementarny z szeregiem przedsięwzięć, których głównym celem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w „aglomeracji Puck" mających na celu ochronę wód Zatoki Puckiej.

W ramach projektu pojemność obiektów małej retencji wyniesie 10 000 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej  - 7,6 km, dzięki czemu korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej odniesie 29 312 mieszkańców. 

Projekt Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej, który obecnie tworzą Gmina Miasta Puck, Gmina Puck i Gmina Władysławowo zrealizowany zostanie do końca czerwca 2023 r.

 

Monika Grochulska