Prezentacje ze spotkania z Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, które odbyło się  14.06.2017 r. w Gdańsku.

1. Specyfika i cel konkursu 6.2.2.

2. Zasady kwalifikowalności 

3. System oceny i kryteria wyboru 

4. Równość szans i niedyskrymiancja